DR-493-bw_1023430

algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. 
1.2. dFZ: de Fiscale Zaak bv., gevestigd Jericholaan 8 te Rotterdam , kvk 62331256
1.3. Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij dFZ zich ten opzichte van Opdrachtgever verbindt om werkzaamheden te verrichten.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door dFZ aan Opdrachtgever, behoudens indien en voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden in de opdrachtbevestiging wordt afgeweken.
2.2. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door dFZ uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. De Overeenkomst wordt gevormd door de opdrachtbevestiging samen met deze algemene voorwaarden en komt tot stand op het moment dat de door dFZ en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging retour is ontvangen door dFZ. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan dFZ verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2. Indien de Opdracht mondeling of per email is verstrekt, dan wel indien de schriftelijke opdrachtbevestiging (nog) niet – getekend door de daartoe gerechtigde persoon – retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn totstandgekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat dFZ op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.
3.3. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
3.4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd of een bepaald project is aangegaan.

4. Medewerking door de opdrachtgever
4.1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke dFZ in overeenstemming met haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door dFZ gewenste vorm en wijze aan haar ter beschikking worden gesteld.
4.2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat dFZ onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
4.3. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dFZ ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
4.4. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

5. Uitvoering van de opdracht
5.1. Alle werkzaamheden die door dFZ worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van dFZ, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
5.2. dFZ bepaalt de wijze waarop en door welke medewerkers de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien in de opdrachtbevestiging medewerkers met naam worden genoemd, zal dFZ zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerkers gedurende de gehele looptijd van de Opdracht beschikbaar blijven voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande heeft dFZ het recht om dergelijke medewerkers na overleg met Opdrachtgever te vervangen.
5.3. dFZ kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien dFZ echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
5.4. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met dFZ overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van dFZ om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op dFZ.
5.5. dFZ houdt terzake van de Opdracht een digitaal werkdossier aan met daarin de relevante stukken, dat eigendom is van dFZ.

6. Geheimhouding
6.1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is dFZ en de door haar ingezette medewerker(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
6.2. Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is dFZ niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval dFZ voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.
6.3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door dFZ voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van dFZ, niet aan derden openbaren.
6.4. dFZ en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
6.5. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2, is dFZ gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van dFZ en slechts ter indicatie van de ervaring van dFZ.

7. Intellectuele eigendom
7.1. dFZ behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
7.2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van dFZ, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van dFZ toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

8. Honorarium
8.1. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is dFZ gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
8.2. Het honorarium van dFZ is exclusief onkosten van dFZ en exclusief declaraties van door dFZ ingeschakelde derden, tenzij anders is overeengekomen.
8.3. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

9. Betaling
9.1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door dFZ aan te wijzen bankrekening.
9.2. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
9.3. Bij overschrijding van de onder 9.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een consument is, is Opdrachtgever de vergoeding eerst verschuldigd nadat Opdrachtgever vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen aanvangende de dag na aanmaning, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding inzake incassokosten. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW, met een minimum van € 40,00 en een maximum van € 6.755,00. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom dan wel dat sprake is van een vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Deze vergoeding wordt verhoogd met BTW conform artikel 9 lid 1 van de wet op de omzetbelasting 1968. Indien Opdrachtgever geen consument is, maakt dFZ aanspraak op een vergoeding van 15% van de hoofdsom en rente onverminderd het recht van dFZ de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen.
9.4. Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

10. Reclames
10.1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan dFZ kenbaar te worden gemaakt.
10.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van dFZ waarop de reclame geen betrekking heeft.
10.3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

11. Leveringstermijn
11.1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door dFZ is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.
11.2. Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit schriftelijk is overeengekomen.
11.3. De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij dFZ de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

12. Opzegging
12.1. Opdrachtgever, voor zover geen natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en dFZ kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.
12.2. De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
12.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft dFZ recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan dFZ zijn toe te rekenen. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door dFZ, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van dFZ bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. dFZ behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor dFZ extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
12.4. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

13. Aansprakelijkheid
13.1. dFZ zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van dFZ kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan dFZ onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is dFZ voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van dFZ die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is dFZ voor die schade aansprakelijk tot maximaal één van de bedragen zoals sub a, sub b, en sub c van dit artikel is vastgelegd, tenzij er aan de zijde van dFZ sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke beperking niet toestaat: sub a. In het geval van een adviesopdracht is dFZ aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat dFZ in het kader van de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen. Bij een adviesopdracht met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat dFZ in het kader van de desbetreffende Opdracht over de laatste 6 maanden heeft ontvangen. sub b. In het geval van een belastingadviesopdracht is dFZ aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende Opdracht. sub c In het geval van een Opdracht tot administratieve detachering, is dFZ aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat dFZ in het kader van de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen. Bij een Opdracht met een langere doorlooptijd van meer dan 6 maanden, geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat dFZ voor haar werkzaamheden in de laatste 6 maanden van de Opdracht heeft ontvangen. Opdrachtgever vrijwaart dFZ voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan dFZ onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van dFZ en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. De in lid 1 sub a, b, en c van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door dFZ voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

14. Overmacht
14.1. dFZ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet van dFZ en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
14.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop dFZ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor dFZ niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van dFZ ziekte van haar personeel, diefstal, of daaronder begrepen.

15. Contractsoverneming
15.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij dFZ hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. dFZ is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle terzake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
15.2. In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever dFZ ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

16. Internetgebruik Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en dFZ op verzoek van één van hen door middel van elektronische maiI met elkaar kunnen communiceren. Zowel dFZ als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals - maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en dFZ stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als dFZ zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of dFZ ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

17. Vervaltermijn Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens dFZ in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens dFZ kan aanwenden.

18. Afstand van rechten Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van dFZ zal de rechten en bevoegdheden van dFZ onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

19. Nawerking De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

20. Strijdige clausules In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

21. Wervingsverbod Geen der partijen mag tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de Opdracht medewerkers die vanuit de wederpartij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Opdracht in dienst nemen of met deze medewerkers over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de wederpartij. De partij die ondanks dit wervingsverbod toch (een) medewerker(s) van de andere partij in dienst neemt is gehouden aan die andere partij tenminste de wervingskosten te voldoen die de andere partij zal moeten maken om (een) vervangende medewerker(s) aan te trekken.

22. Toepasselijk recht en forumkeuze
22.1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en dFZ is Nederlands recht van toepassing.
22.2. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en dFZ door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement te Rotterdam.

Rotterdam, januari 2015

Nieuws over fiscale zaken

dFZ lid van de Jarige Job Business Club

dFZ draagt Stichting Jarige Job een warm hart toe en is daarom toegetreden tot de Jarige Job Business Club.

 

Lees verder

Over de fiscale zaak

de Fiscale Zaak werkt!

de Fiscale zaak werkt!

tevreden klanten zijn daarvan het bewijs

referenties